Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

14 tháng 10, 2018
Ngày 02/10/2018, BCH Công đoàn Trường ký ban hành Kế hoạch số 70/KH-CĐ về việc Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại một số đơn vị trực thuộc

Nội dung Kế hoạch số 70/KH-CĐ ngày 02/10/2018 của Công đoàn Trường cụ thể như sau:

Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam; chương trình làm việc toàn khóa của BCH Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017-2022, thực hiện Thông báo cuộc họp BCH Công đoàn Trường tháng 9/2018 và kế hoạch kiểm tra của UBKT Công đoàn Trường, Ban Thường vụ Công đoàn Trường xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đơn vị trực thuộc, cụ thể như sau:

1. Mục đích và yêu cầu

- Kiểm tra để đánh giá việc lãnh chỉ đạo của Ban chấp hành Công đoàn trực thuộc trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Công đoàn Trường trong 9 tháng đầu năm 2018.

- Khi tiến hành kiểm tra, Đoàn kiểm tra tuân thủ theo các quy định của Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và những nội dung kiểm tra cụ thể theo kế hoạch đề ra, để BCH công đoàn trực thuộc chuẩn bị báo cáo bằng văn bản và cung cấp các hồ sơ phục vụ cho Đoàn kiểm tra.

2. Đơn vị, thời gian và địa điểm

- Đơn vị kiểm tra: Căn cứ vào tình hình thực tế Công đoàn Trường chọn 2 đơn vị: Công đoàn Viện Sinh thái rừng & Môi trường và Công đoàn Trung tâm Dịch vụ.

Các đơn vị công đoàn trực thuộc khác: Công đoàn Phân hiệu xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam đối với các công đoàn trực thuộc trong đơn vị và báo cáo kết quả kiểm tra về BTV Công đoàn Trường. Đối với các công đoàn trực thuộc khác, Công đoàn Trường sẽ có kế hoạch kiểm tra, làm việc chuyên đề theo thông báo cụ thể sau (nếu cần).

- Thời gian kiểm tra:

+ Công đoàn Viện Sinh thái rừng & Môi trường dự kiến tuần cuối tháng 10 năm 2018.

+ Công đoàn Trung tâm Dịch vụ dự kiến tuần đầu của tháng 11 năm 2018.

(Có thông báo cụ thể sau)

- Địa điểm: Tại các đơn vị được kiểm tra.

3. Nội dung kiểm tra

Trên cơ sở Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chương trình công tác của BCH Công đoàn Trường, Đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra các nội dung (thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2018) chủ yếu như sau:

- Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình công tác của công đoàn cấp trên; kiểm tra thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt công đoàn và hoạt động công đoàn.

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam gồm: Công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên; công tác giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, CBVC, LĐ (như tiền lương, hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, thanh toán chế độ làm ngoài giờ, nghỉ phép, tiền thưởng, lễ tết); phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, CBVC, LĐ; cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CBVC, LĐ; tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong CBVC, LĐ; tổ chức vận động CBVC, LĐ tham gia phong trào thi đua, thực hiện quyền và nghĩa vụ của đoàn viên công đoàn; phát triển đoàn viên; xây dựng Công đoàn vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

- Sự phối hợp hoạt động giữa công đoàn với thủ trưởng đơn vị; công tác nữ công; kiểm tra sổ sách quản lý đoàn viên, sổ họp Ban chấp hành, báo cáo công tác thu chi tài chính công đoàn; trích nộp công đoàn phí của đơn vị.

4. Tổ chức và phương pháp kiểm tra

- Về tổ chức:

+ Công đoàn Trường ĐHLN thành lập Đoàn Kiểm tra do đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra làm Trưởng đoàn và một số thành viên khác trong Đoàn kiểm tra do Công đoàn Trường quyết định.

+ Thành phần đơn vị làm việc với Đoàn kiểm tra: Đại diện lãnh đạo đơn vị; BCH công đoàn trực thuộc, tổ trưởng Nữ công và tổ trưởng tổ công đoàn (nếu có).

- Phương pháp kiểm tra:

+ Trên cơ sở kế hoạch này, các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị báo cáo bằng văn bản và chuẩn bị các hồ sơ có liên quan phục vụ cho Đoàn kiểm tra.

+ Kết thúc công tác kiểm tra, Đoàn sẽ lập biên bản và kết luận kiểm tra theo quy định, biên bản được lập thành 02 bản. Đoàn kiểm tra và đơn vị mỗi bên giữ 01 bản.

5. Tổ chức thực hiện

- Đoàn kiểm tra có trách nhiệm thực hiện các nội dung trong kế hoạch này, nếu có thay đổi về thời gian Đoàn phải thống nhất, thông báo kịp thời cho đơn vị.

- Công đoàn đơn vị kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị, thực hiện kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo kịp thời cho Ban Thường vụ Công đoàn Trường để xem xét giải quyết./.


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Lịch họp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Công đoàn Trường ngày 10-7-2023

Lịch họp của BCH, BTV Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023-2028

9 tháng 7, 2023