Tin TỨC MỚi NHẤT

Ban Thanh tra nhân dân Trường Đại học Lâm nghiệp nhiệm kỳ 2023-2024

Căn cứ Kết quả bầu Ban Thanh tra nhân dân tại Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022 của Trường Đại học Lâm nghiệp (ngày 09/01/2023) và Cuộc họp bầu các chức danh Ban Thanh tra nhân dân (ngày 13/01/2023)

14 tháng 1, 2023
Hội nghị tập huấn công tác đại hội công đoàn các cấp trong Trường Đại học...
Theo Thông báo số 2892/TB-ĐHLN ngày 19/12/2022 của Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn Trường: Đại biểu Đảng ủy, Ban Giám hiệu (theo giấy mời); đại biểu được triệu tập theo Quyết định số 103/QĐ-CĐ ngày 19/12/2022 của Công đoàn Trường