TƯ LIỆU VIDEO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 16 tháng 4, 2020

Văn phòng Công đoàn Trường tổng hợp một số video về hoạt động Công đoàn trong những năm vừa qua

Đọc tiếp