Một số nội dung cơ bản liên quan đến Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở

29 tháng 9, 2016

Nội dung cơ bản về Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở

TT

Nội dung

Quy định

Căn cứ pháp lý

1

Thành lập UBKT công đoàn

UBKT công đoàn các cấp được thành lập từ Công đoàn cơ sở trở lên, do Ban chấp hành công đoàn cùng cấp bầu ra, gồm một số ủy viên BCH và một số ủy viên ngoài BCH

Theo Điều 40, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN

2

Số lượng ủy viên UBKT công đoàn cấp cơ sở

Do BCH công đoàn cùng cấp quyết định, theo quy định: UBKT Công đoàn cơ sở không quá 07 ủy viên

3

Tiêu chuẩn ủy viên UBKT công đoàn

Vận dụng theo tiêu chuẩn như ủy viên BCH công đoàn cơ sở, ngoài ra ủy viên UBKT cần có sự hiểu biết về kiến thức pháp luật, kinh tế, quản lý tài chính… có nghiệp vụ và kinh nghiệm làm công tác kiểm tra

4

Nhiệm kỳ UBKT công đoàn

Nhiệm kỳ của UBKT công đoàn cơ sở theo nhiệm kỳ của BCH công đoàn cùng cấp (05 năm 01 lần)

5

Hình thức bầu và thẩm quyền công nhận UBKT công đoàn  

Việc bầu UBKT, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm phải được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín; UBKT, Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm phải được công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp công nhận

6

Nhiệm vụ của UBKT công đoàn các cấp

UBKT công đoàn các cấp có trách nhiệm giúp BCH, Ban thường vụ công đoàn xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức thực hiện kiểm tra theo kế hoạch; chủ động tìm hiểu, phát hiện, tổ chức kiểm tra và kiến nghị xử lý kịp thời khi tổ chức, cán bộ, đoàn viên công đoàn cùng cấp và cấp dưới có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Công đoàn, chỉ thị, nghị quyết và các quy định của công đoàn; - Chủ động kiểm tra việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn cùng cấp và cấp dưới theo quy định của pháp luật và tổ chức công đoàn; có nhiệm vụ giúp BCH, Ban thường vụ tham gia với các cơ quan chức năng Nhà nước giải quyết những khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo quy chế, quy định do BCH cùng cấp ban hành; UBKT công đoàn cấp trên tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ hàng năm cho ủy viên UBKT cấp mình và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra công đoàn cấp dưới….

Theo Điều 41, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI (2013 - 2018) và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN  

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường ĐHLN tổng hợp


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo- Nữ công giai đoạn 2018-2022 khu vực phía Nam

Căn cứ chương trình công tác năm 2022 của BTV Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

28 tháng 10, 2022