Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2019

25 tháng 2, 2019
Ngày 25/02/2019, BCH Công đoàn Trường ký ban hành công văn số 08/CV-CĐ về việc triển khai nhiệm vụ...

Nội dung công văn số 08/CV-CĐ gửi Các công đoàn trực thuộc, Tiểu ban Tuyên giáo và Tiểu ban Biên tập website Công đoàn Trường gồm những nội dung chính sau:

Năm 2019, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ (2018-2023); Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CP-TPP) có hiệu lực thi hành; hoạt động công đoàn tiếp nối chủ đề "Vì lợi ích đoàn viên công đoàn". Đây cũng là năm diễn ra kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).

Căn cứ Hướng dẫn số 32/HD-CĐN ngày 22/01/2019 của Công đoàn Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam về việc triển khai công tác tuyên giáo năm 2019, thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, Ban chấp hành Công đoàn Trường định hướng các cấp công đoàn trong Trường Đại học Lâm nghiệp triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo trong năm 2019, cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của tổ chức Công đoàn, trọng tâm là chính sách pháp luật mới liên quan đến tổ chức Công đoàn và người lao động; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ (2018-2023); những tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghiệp 4.0 đến đời sống, việc làm của người lao động; cơ hội, thách thức của Công đoàn Việt Nam trong thực thi Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CP-TPP).

 Công tác tuyên giáo cần đổi mới phương thức, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện của đơn vị nhằm nâng cao hiểu biết chính trị, ý thức pháp luật và năng lực tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CBVC, LĐ. Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào cập nhật, phổ biến thông tin cho CBVC, LĐ.

2. Triển khai Nghị quyết số 20/NQ-TW, Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Kết luận số 79/KL-TW ngày 23/12/2014 về thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW và Chỉ thị số 52 - CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động trong giai đoạn mới.

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CBVC, LĐ, thúc đẩy xây dựng môi trường sống, làm việc văn hóa, văn minh, không tệ nạn xã hội.

 Phối hợp phòng, ban chức năng, người sử dụng lao động thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho CBVC, LĐ. Đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp thường xuyên cập nhật kiến thức lý luận chính trị và nghiệp vụ phục vụ tốt hơn công tác công đoàn giai đoạn hiện nay.

Tổ chức các hoạt động dịp "Tháng Công nhân" năm 2019 với chủ đề "Mỗi đơn vị công đoàn, một lợi ích đoàn viên" bằng nhiều hình thức thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn, CBVC, LĐ và gắn với kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2019), 133 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019).

3. Tổ chức tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng. Đa dạng hóa các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019), khẳng định các thành quả quan trọng và tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên công đoàn trong xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tổ chức Công đoàn các cấp trong Trường và triển khai năm "Vì lợi ích đoàn viên công đoàn".

4. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; cụ thể hóa các tiêu chí học tập và làm theo cho mỗi đoàn viên công đoàn trong đơn vị. Tôn vinh, biểu dương những điển hình tiến tiến là đoàn viên công đoàn, CBVC, LĐ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5. Các cấp công đoàn trong Trường, từng ủy viên BCH Công đoàn Trường và BCH, tổ trưởng, tổ phó công đoàn trực thuộc cần tăng cường tuyên truyền, vận động và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của CBVC, LĐ để có những đề xuất, tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong tư tưởng, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong đơn vị; chủ động thông tin và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trên internet.

6. Các cấp công đoàn trong Nhà trường phối hợp với đơn vị chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục dịp kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp, có nội dung và hình thức phù hợp. Qua các hoạt động khẳng định những thành tích nổi bật mà đơn vị đạt được hiện nay; những chặng đường phát triển của Nhà trường trong suốt 55 năm qua; là quá trình nỗ lực cố gắng của biết bao thế hệ CBVC, LĐ, với những đóng góp của nhiều nhà giáo, nhà khoa học để tạo vị thế Nhà trường ngày nay; những thách thức hiện nay và tiếp tục động viên CBVC, LĐ vượt qua khó khăn để cống hiến cho sự phát triển của Trường Đại học Lâm nghiệp "đơn vị Anh hùng trong thời kỳ đổi mới".

7. Tiểu ban Tuyên giáo và Tiểu ban Biên tập website Công đoàn Trường phối hợp với các đơn vị chức năng trong Nhà trường để chủ động thông tin đến đoàn viên công đoàn, CBVC, LĐ và cộng đồng xã hội.

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020)

NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT 75 NĂM NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

26 tháng 8, 2020