Khám chữa bệnh trái tuyến tại bệnh viện tỉnh vẫn hưởng 100% chi phí nội trú...
Căn cứ Khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế, từ năm 2021 khám chữa bệnh trái tuyến tại bệnh viện tỉnh vẫn hưởng 100% chi phí nội trú