Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

Hướng dẫn về việc bình xét danh hiệu thi đua Giỏi việc nước, đảm việc nhà năm học 2018-2019

26 tháng 8, 2019
Ngày 23/8/2019, Ban Thường vụ Công đoàn Trường đã ban hành Hướng dẫn số 58/HD-CĐ về việc bình xét...

Nội dung chính của Hướng dẫn số 58/HD-CĐ ngày 23/8/2019 của Công đoàn Trường gồm:

1. Đối tượng bình xét danh hiệu thi đua khen thưởng

Là nữ CBVC, LĐ thuộc Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp và đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên trong năm học 2018-2019.

2. Các danh hiệu bình xét thi đua trong nữ CBVC, LĐ Trường ĐHLN (tại Cơ sở chính)

2.1. Danh hiệu phụ nữ "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" cấp Trường

- Tiêu chuẩn: Nữ đoàn viên công đoàn được công nhận là phụ nữ "Hai giỏi" nếu đồng thời đạt 2 tiêu chuẩn sau:

+ Giỏi việc nước:

Công tác chuyên môn: Có trình độ chuyên môn vững vàng, thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định về giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp dạy học và quản lý, phục vụ đào tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác;

Công tác bồi dưỡng: Học tập và bồi dưỡng nâng cao năng lực, phẩm chất và bản lĩnh chính trị, phấn đấu hoàn thành tốt công việc được giao;

Công tác xây dựng đơn vị: Gương mẫu thực hiện các quy chế hoạt động của Trường, đơn vị; xây dựng tập thể, đơn vị đoàn kết, nhất trí, phát triển vững mạnh;

Đạt danh hiệu lao động tiên tiến và danh hiệu công đoàn viên xuất sắc trở lên trong năm học 2018-2019 (đồng thời cả hai danh hiệu lao động tiên tiến và danh hiệu công đoàn viên xuất sắc);

Ngoài các tiêu chuẩn giỏi việc nước trên nữ CBVC, LĐ còn phải tham gia tích cực các hoạt động, các phong trào thi đua do Trường, Công đoàn, Ban Nữ công tổ chức, phát động và thực hiện tốt kỷ cương Nhà trường.

+ Đảm việc nhà:

Xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững; nuôi con khỏe, dạy con ngoan - học giỏi; thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình - mỗi cặp vợ chồng thực hiện tốt mô hình gia đình ít con: 1 hoặc 2 con;

Xây dựng kinh tế gia đình phát triển, gương mẫu tham gia công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện, đoàn kết quan tâm tới mọi người nơi công tác, khu dân cư và trong xã hội.

Lưu ý: Danh hiệu "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" vẫn được xét tặng cho các đối tượng sau: Nữ CBVC, LĐ chưa lập gia đình nhưng thực hiệt tốt trách nhiệm đối với cha mẹ, anh, chị em trong gia đình, xây dựng gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa". Nữ CBVC, LĐ có thuê người giúp việc thì phải thực hiện tốt việc tổ chức, quản lý và thiên chức của phụ nữ trong gia đình, xây dựng gia đình đạt "Gia đình văn hóa".

- Số lượng: Không hạn chế về số lượng, tuy nhiên phải đảm bảo về tiêu chuẩn. Hình thức biểu dương: Được Công đoàn Trường cấp Giấy chứng nhận công nhận danh hiệu.

2.2. Danh hiệu Phụ nữ xuất sắc

- Đối tượng được bình xét: Nữ CBVC, LĐ đạt danh hiệu phụ nữ "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên trong năm học 2018-2019.

- Hình thức biểu dương: Được Công đoàn Trường cấp Giấy chứng nhận và tiền thưởng kèm theo.

2.3. Danh hiệu Cán bộ nữ công giỏi

- Đối tượng được xét: Là các đồng chí nữ trong BCH công đoàn các cấp trong Trường; tổ trưởng, tổ phó công đoàn trực thuộc; UBKT Công đoàn Trường; thành viên Ban Nữ công và Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ nữ công, ủy viên các Tiểu ban của Ban Nữ công hoặc nữ đoàn viên công đoàn có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động nữ công.

- Tiêu chuẩn bình xét: Đạt danh hiệu phụ nữ xuất sắc hoặc là cán bộ nữ công (theo đối tượng được xét) phải có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào nữ công của Trường và đơn vị.

- Số lượng tối đa được xét công nhận danh hiệu trong toàn Trường: từ 20-25 người.

- Hình thức biểu dương: Được Công đoàn Trường cấp Giấy chứng nhận và tiền thưởng kèm theo.

3. Quy trình bình xét thi đua

- Tổ nữ công các đơn vị tổ chức họp và bình xét các danh hiệu thi đua theo đúng đối tượng, tiêu chuẩn.

- Tổ trưởng Tổ nữ công báo cáo kết quả, lập danh sách đề nghị xét khen thưởng và biên bản cuộc họp gửi về Ban Nữ công qua Văn phòng Công đoàn Trường trước ngày 18/9/2019 (bằng văn bản và bản điện tử qua email: Congdoan@vnuf.edu.vn). Quá thời hạn trên, các Tổ trưởng nữ công tự chịu trách nhiệm trước tập thể, nữ CBVC, LĐ của đơn vị mình.

- Ban Nữ công và thường trực thi đua Công đoàn Trường tổng hợp, họp bình xét các danh hiệu, báo cáo BTV Công đoàn Trường xem xét và ký Quyết định tặng thưởng.

Hướng dẫn này đã được gửi đến các chủ tịch/tổ trưởng công đoàn qua email vnuf

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Lịch họp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Công đoàn Trường ngày 10-7-2023

Lịch họp của BCH, BTV Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023-2028

9 tháng 7, 2023