Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TRƯỜNG ĐHLN KHÓA XXII

7 tháng 4, 2017
VĂN BẢN CÁC CẤP LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

I. Văn bản của Đảng

1. Chỉ thị 09-CT/TW ngày 17/11/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (tại tại đây)

2.

3.

 

II. Văn bản của công đoàn cấp trên

1. Kế hoạch số 09/KH-CĐN ngày 18/01/2017 của Công đoàn NN&PTNT VN về Kế hoạch Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ V Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam;

2. Kế hoạch số 26/KH-CĐN ngày 23/02/2017 của Công đoàn NN&PTNT VN về Kế hoạch Phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước năm 2017 và chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam;

3. Hướng dẫn số 39/HD-CĐN ngày 06/03/2017 của Công đoàn NN&PTNT VN về Hướng dẫn Công tác nhân sự Ban chấp hành tại Đại hội công đoàn các cấp trực thuộc tiến tới Đại hội V Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam,  Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023

4. Hướng dẫn số 38/HD-CĐN ngày 06/03/2017 của Công đoàn NN&PTNT VN về Hướng dẫn Một số nội dung thực hiện Kế hoạch số 09/KH-CĐN ngày 18/01/2017  về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ V Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

5.

 

III. Văn bản của Công đoàn, Nhà trường

1. Kế hoạch Đại hội công đoàn các cấp trong Trường Đại học Lâm nghiệp (ban hành theo Kế hoạch số 21/KH-CĐ ngày 09/5/2017 của Công đoàn Trường)

2. Hướng dẫn công tác tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp trong Trường Đại học Lâm nghiệp (ban hành theo Hướng dẫn số 25/HD-CĐ ngày 12/5/2017 của Công đoàn Trường)

3. Ngày 19/6/2017, Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp ban hành văn bản số 40/CV-CĐ về việc hướng dẫn góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường ĐHLN tổng hợp


Chia sẻ