Hướng dẫn bình xét thi đua trong nữ CBVC, LĐ Trường ĐHLN

18 tháng 9, 2017
Ngày 18/9/2017, BTV Công đoàn Trường ban hành Hướng dẫn số 93/HD-CĐ xét thi đua khen thưởng trong nữ...


Chia sẻ