Kết quả Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2017

8 tháng 1, 2018
Nhằm tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng Hội nghị cán bộ viên chức năm 2017, chào mừng...


Chia sẻ