Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Công đoàn Viêt Nam (28/7/1929-28/7/2017)

25 tháng 7, 2017
Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

88 NĂM CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (28/7/1929 – 28/7/2017)

*

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác, cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sự ra đời của tổ chức Công đoàn Việt Nam gắn liền với sự hình thành, phát triển của giai cấp công nhân và hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Người đặt nền móng về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trong tác phẩm "Đường Kách Mệnh" Người nhấn mạnh về tính chất nhiệm vụ tổ chức Công hội đỏ (nay là tổ chức Công đoàn Việt Nam) "Tổ chức công hội trước hết là để công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình, hai là để nghiên cứu với nhau, ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ, bốn là để giữ gìn quyền lợi của công nhân, năm là để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới".

Để đáp ứng yêu cầu cấp thiết của công tác vận động công nhân và tăng cường sức mạnh cho tổ chức Công hội, ngày 28/7/1929, tại số nhà 15 phố Hàng Nón – Hà Nội, Ban Chấp hành lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng đã quyết định tổ chức Hội nghị đại biểu Tổng Công hội đỏ Bắc kỳ lần thứ nhất (tổ chức tiền thân của Công đoàn Việt Nam). Hội nghị đã bầu Ban chấp hành Trung ương lâm thời Tổng Công hội Đỏ do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng đứng đầu. Hội nghị đã thông qua Chương trình, Điều lệ, phương hướng hoạt động và quyết định xuất bản Báo Lao động và Tạp chí Công hội đỏ.

Sự ra đời Công đoàn Việt Nam có ý nghĩa to lớn, đánh dấu sự lớn mạnh của phong trào công nhân và sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam. Trải qua các thời kỳ lịch sử của cách mạng Việt Nam trong đấu tranh giành chính quyền cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, lực lượng đi đầu cùng với nhân dân cả nước viết lên những trang sử vẻ vang, những truyền thống hào hùng của dân tộc.

Bước vào thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Công đoàn đã chú trọng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội, tuyên truyền, giáo dục trong công nhân, tổ chức nhiều phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", "Thi đua phục vụ CNH, HÐH nông nghiệp và phát triển nông thôn", "Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động".v.v…; tích cực, chủ động và thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, giữ vững quốc phòng an ninh, tiếp tục nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn.

Trên những chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, những người lao động Việt Nam nói chung và đoàn viên công đoàn nói riêng đã qua 11 kỳ Đại hội với những mục tiêu và chương trình hành động cụ thể trong từng phong trào cách mạng phù hợp với thực tế đất nước. Công đoàn Việt Nam đã và đang có những đóng góp quan trọng cùng với toàn Đảng, toàn dân đạt được những thành tựu bước đầu rất quan trọng trong công cuộc đổi mới đất nước. Ðể thực hiện nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh trong tình hình mới, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và các địa phương cần xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa X) "Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH đất nước". Công đoàn các cấp cần nỗ lực phát huy những thành quả đạt được, khắc phục khó khăn, yếu kém, đổi mới mạnh mẽ tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động. Thường xuyên hướng các hoạt động về cơ sở, chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, nhất là khi nền kinh tế nước ta đang gặp khó khăn như hiện nay. Tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, chăm lo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cùng với sự phát triển của ngành và đất nước, Trường Đại học Lâm nghiệp và tổ chức Công đoàn Nhà trường cũng có bước phát triển vượt bậc.

Ngày 19/8/1964, Trường Đại học Lâm nghiệp được thành lập theo Quyết định số 127/CP của Hội đồng Chính phủ, trên cơ sở tách khoa Lâm học và tổ Cơ giới khai thác, trường Đại học Nông Lâm Hà Nội.

Trải qua hơn 50 năm phát triển, với 128 cán bộ và 456 sinh viên ngày đầu thành lập, đến nay Trường đã có gần hơn 1.009 cán bộ, trong đó có 06 GS, 22 PGS, 11 NGƯT, 83 Tiến sĩ và 347 Thạc sĩ và trên 15.000 HSSV.

Đồng hành cùng quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường, Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp đã được thành lập ngay từ những ngày đầu thành lập Trường với trên 100 đoàn viên, đến nay Công đoàn Trường đã có hơn 1.000 đoàn viên sinh hoạt tại 34 đơn vị công đoàn trực thuộc.

Công đoàn Trường ĐHLN là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Nông nghiệp&Phát triển nông thôn Việt Nam; là người đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, là thành viên trong hệ thống chính trị của Nhà trường. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Nhà trường, Công đoàn luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, các cấp công đoàn trong Trường đã tích cực phấn đấu vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, LĐ), vì sự nghiệp phát triển của Nhà trường. Hoạt động công đoàn trong Trường ngày càng khởi sắc, đạt được nhiều kết quả cụ thể, thiết thực trong tất cả các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác, được thể hiện qua một số nội dung chính sau:

1. Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo đời sống cho cán bộ, viên chức, lao động

Công đoàn Trường thực hiện tốt chức năng đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thể hiện được vai trò của mình trong các Hội đồng liên quan đến quyền lợi của CBVC,LĐ như: Hội đồng lương, thưởng, thi đua-khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng…

Trong những năm qua, Công đoàn phối hợp với chính quyền luôn vận dụng chế độ chính sách của Nhà nước theo hướng có lợi cho người lao động; thực hiện đầy đủ, đúng quy định các chế độ chính sách đối với CBVC khối sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Đối với các đơn có sử dụng lao động hợp đồng, tổ chức công đoàn đã chủ động tham gia với thủ trưởng đơn vị xây dựng các quy chế, quy định có liên quan đến tiền lương, tiền thưởng, định mức lao động, khen thưởng, kỷ luật…; hướng dẫn người lao động giao kết hợp đồng với người sử dụng lao động, đảm bảo 100% người lao động được giao kết Hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật; kiểm tra, giám sát việc đóng bảo hiểm cho người lao động.  

Công đoàn đã cùng chính quyền xây dựng, hoàn thiện dần phương án phân phối tiền lương tăng thêm cho phù hợp với điều kiện thực tế của Trường theo hướng có lợi cho những người có hệ số lương thấp - số đông cán bộ viên chức hiện nay, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng.

Hàng năm, Công đoàn cùng chuyên môn thống nhất trích quỹ phúc lợi tặng quà cho CBVC, LĐ nhân các ngày lễ, tết; hỗ trợ chi phí tham quan, nghỉ mát trong dịp hè. Công tác khám chữa bệnh, kiểm tra khám sức khoẻ định kỳ, đối với người lao động được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, trợ cấp khó khăn được công đoàn phối hợp với chính quyền cùng cấp chăm lo chu đáo.

Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ được Công đoàn các cấp trong Trường thường xuyên quan tâm, tuyên truyền, vận động CBVC, LĐ thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

Phối hợp với Ban văn thể, Công đoàn thường xuyên tổ chức các cuộc thi đấu thể thao, Hội diễn văn nghệ thu hút được đông đảo CBVC, LĐ tham gia, tạo ra bầu không khí vui tươi lành mạnh trong Nhà trường. Ngoài ra, Công đoàn Trường còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thể thao giữa các đơn vị bạn trong ngành và địa phương; tích tham gia các Hội thi, Hội diễn văn nghệ, thể thao do Công đoàn Ngành và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức và đạt được nhiều giải thưởng cao, để lại ấn tượng tốt cho các đơn vị bạn.

  2. Tổ chức tốt các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; tham gia quản lý Nhà trường

Nhận thức rõ vai trò của công tác thi đua là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, Công đoàn luôn đặt việc tổ chức, vận động cán bộ, đoàn viên tham gia các phong trào thi đua là nhiệm vụ quan trọng của các cấp công đoàn. Nội dung thi đua tập trung vào nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các phong trào thi đua điển hình như: "Dạy tốt- Phục vụ tốt"; "Hai giỏi", thực hiện cuộc vận động "Kỷ cương - Tình thương- Trách nhiệm", cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào "Cả nước xây dựng nông thôn mới; lồng ghép phong trào thi đua gắn với triển khai cuộc vận động "Hai không" do Bộ Giáo dục đào tạo phát động, … được đông đảo CBVC, LĐ tham gia.

Thông qua các phong trào thi đua đã khơi dậy tinh thần lao động hăng say, sáng tạo của CBVC, LĐ; chất lượng, hiệu quả công tác được nâng cao; đội ngũ cán bộ ngày càng trưởng thành; trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ được nâng cao; nhiều thầy cô giáo, cán bộ viên chức đã nêu tấm gương sáng, tận tụy vì học sinh thân yêu.

Các hoạt động thăm lớp dự giờ được gắn với thanh tra đào tạo, thanh tra nhân dân, giám sát thực hiện các quy chế giảng dạy, quy chế thi cử, quy chế công vụ, nhằm phát hiện chấn chỉnh những sai phạm trong các hoạt động chuyên môn đã được công đoàn phối hợp với chính quyền tiến hành khá thường xuyên trong năm học.

Trên cơ sở các văn bản của Nhà nước, với kinh nghiệm đã tích luỹ qua nhiều năm, Công đoàn phối hợp với Ban giám hiệu đã xây dựng một hệ thống quy chế nội bộ gồm gần 30 quy chế, quy định, có phạm vi điều chỉnh đến hầu hết các lĩnh vực công tác và hoạt động trong Nhà trường, trong đó có quy chế về mối quan hệ phối hợp công tác giữa chính quyền và công đoàn. Các quy chế nội bộ này thường xuyên được rà soát, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường nhằm phát huy và nâng cao hiệu quả trong hoạt động chuyên môn và quản lý.

Hàng năm, công đoàn đã cùng chính quyền tổ chức tốt hội nghị CBVC. Đây là nội dung quan trọng việc thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan. Hội nghị CBVC là diễn đàn quan trọng, là cơ hội tốt để phát huy quyền làm chủ của CBVC, LĐ.

3. Công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ CBVC, LĐ

Công đoàn các cấp phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; các quy định, quy chế của đơn vị, các văn bản pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước có liên quan đến phát triển giáo dục, đến quyền và lợi ích người lao động; mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Ngành, của Trường.

Nhân dịp các ngày Lễ và kỷ niệm lớn của đất nước, của Đảng và của các tổ chức chính trị - xã hội, công đoàn đã có các hình thức tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp để giáo dục truyền thống cho cán bộ, đoàn viên.

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện, v.v… đã trở thành hoạt động rộng khắp, thường xuyên và đi vào nề nếp trong toàn Trường, góp phần tích cực giải quyết khó khăn về việc làm, đời sống cho người lao động.

Các cấp công đoàn trực thuộc đã động viên CBVC, LĐ rèn luyện, tu dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới, làm chủ công nghệ mới, tạo ra năng suất, chất lượng lao động cao, trên cơ sở đó làm giàu chính đáng cho bản thân và cho đất nước.

4. Công tác nữ công

Công đoàn cùng Ban Nữ công làm tốt vai trò tham mưu cho Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của Trường trong chiến lược đào tạo bồi dưỡng cán bộ nữ. Động viên, khuyến khích nữ cán bộ viên chức nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Hàng năm, đều phát động phong trào thi đua "Giỏi việc nước- đảm việc nhà" gắn với cuộc vận động "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc". Nhờ đó, nhiều chị em đã trưởng thành trong chuyên môn cũng như trong công tác quản lý, góp phần xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Trường.

Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, Công đoàn và Ban nữ công đều tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực, bổ ích như: biểu diễn văn nghệ; tổ chức tọa đàm, thi tìm hiểu kiến thức pháp luật và gia đình; tổ chức sinh hoạt giáo dục truyền thống cho nữ sinh; vận động chị em viết bài đăng báo, xuất bản tập san nội bộ, ... Các hoạt động trên đã đi vào nề nếp và được tổ chức ngày càng chu đáo, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nữ CBVC, LĐ. Ngoài ra, Ban nữ công còn tổ chức các hoạt động giao lưu chuyên đề, thi đấu thể thao với nữ CBVC các đơn vị bạn, tạo sự đoàn kết, hợp tác giữa các đơn vị trong Ngành.

Những năm qua cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động trong toàn Trường đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Trường ngày một lớn mạnh. Tổ chức công đoàn Nhà trường phát triển ngày càng triển vững mạnh, khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị Nhà trường; vai trò và vị thế của Công đoàn trường ĐHLN trong hệ thống Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Trong những năm tới, các cấp công đoàn trong Trường cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XXI Công đoàn Trường đề ra vì quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CBVC, LĐ, vì sự phát triển ổn định bền vững của Nhà trường, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.

Thứ nhất. Mọi hoạt động công đoàn phải xuất phát từ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; Luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đặc biệt coi trọng chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Luôn nắm bắt sâu sát tình hình thực tế, kịp thời triển khai, cụ thể hoá các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn NN&PTNT Việt Nam để phù hợp với tình hình của Ngành và đơn vị, tập trung xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Thứ hai. Nền tảng thắng lợi của mọi hoạt động công đoàn là sức mạnh của hệ thống chính trị, sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chuyên môn đồng cấp, sự đoàn kết, năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp. Vì vậy, các cấp công đoàn cần chủ động tranh thủ phát huy sức mạnh tổng hợp đó, đồng thời hết sức chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn vững mạnh để nâng cao nhận thức, trình độ và năng lực thực thi chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Thứ ba. Phương pháp hoạt động công đoàn vừa phải giữ vững nguyên tắc, vừa phải mềm dẻo linh hoạt, biết vận động, thuyết phục. Nội dung, hình thức hoạt động phải được đổi mới tích cực, linh hoạt theo hướng thiết thực, tiết kiệm, chất lượng, hiệu quả, hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của người lao động.

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm thành lập Công đoàn Việt Nam và hơn 50 năm thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp, BCH Công đoàn Trường kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động trong toàn Trường phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, ra sức phấn đấu, vượt qua khó khăn thử thách, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, lập thành tích xuất sắc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2017 của Nhà trường./.

            Nguồn: Văn phòng Công đoàn và Tiểu ban Tuyên giáo


Chia sẻ