Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

Công văn về việc hướng dẫn góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

19 tháng 6, 2017
Ngày 19/6/2017, Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp ban hành văn bản số 40/CV-CĐ về việc hướng dẫn...

1. Văn bản số 40/CV-CĐ đã được gửi đến các đơn vị trực thuộc

2. Các mẫu phiếu và báo cáo tổng hợp của các công đoàn trực thuộc

3. Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT