Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

Hướng dẫn tổng kết hoạt động và bình xét thi đua khen thưởng công đoàn năm học 2016-2017

24 tháng 5, 2017
Ngày 24/5/2017, Ban Thường vụ Công đoàn Trường ban hành hướng dẫn số 28/HD-CĐ về việc đánh giá, tổng...

Biểu mẫu kèm theo


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT