Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

Kế hoạch tổ chức quy hoạch cán bộ công đoàn chủ chốt của Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp

22 tháng 2, 2017
Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-CĐN ngày 18/01/2017 của Công đoàn Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt...

Ngày 20/02/2017, Công đoàn Trường ban hành Kế hoạch số 10/KH-CĐ về việc tổ chức quy hoạch cán bộ chủ chốt Công đoàn Trường ĐHLN (chức danh Chủ tịch và Phó chủ tịch Công đoàn Trường) giai đoạn 2017-2022.

Kế hoạch này đã được gửi tới các đơn vị trong được biết và thực hiện, trong đó thời gian triển khai và hoàn thành công tác quy hoạch cụ thể như sau:

- Từ ngày 20 đến ngày 25/02/2017: Ban Thường vụ và Ban chấp hành Công đoàn Trường thực hiện các bước trong quy trình quy hoạch cán bộ, chuẩn bị, dự kiến danh sách cán bộ quy hoạch, chuẩn bị cho hội nghị cán bộ chủ chốt.

- Từ ngày ngày 28/02/2017 đến 10/3/2017: Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nguồn.

- Từ ngày 13 đến ngày 24/3/2017: Hoàn thành việc kiểm phiếu (cả của Phân hiệu); tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ xem xét quyết định quy hoạch; báo cáo và xin ý kiến Đảng ủy.

- Từ ngày 24 đến ngày 30/03/2017: Hoàn thành hồ sơ quy hoạch cán bộ và gửi Công đoàn NN&PTNT Việt Nam.

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Hội thi tìm hiểu pháp luật về Bình đẳng Giới và nâng cao nhận thức về lồng ghép Giới trong ngành Nông nghiệp

Ngày 22/6/2018, Đội thi của Trường Đại học Lâm nghiệp đã tham gia Hội thi tìm hiểu pháp luật về Bình đẳng Giới và nâng cao nhận thức về lồng ghép Giới trong ngành Nông nghiệp do Bộ NN&PTNT tổ chức tại Hội trường 201, B6

22 tháng 6, 2018