Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

1 tháng 3, 2019
Ngày 21/02/2019, Ban Nữ công Trường Đại học Lâm nghiệp ký ban hành Hướng dẫn số 02/HD-NCCĐ về việc...

Nội dung Hướng dẫn số 02/HD-NCCĐ ngày 21/02/2019, gồm những nội dung chính như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm phát huy truyền thống vẻ vang và những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam "Năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang"; tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua của nữ CBVC, LĐ Nhà trường trong công tác, học tập, nghiên cứu khoa học, thực hành tiết kiệm, khắc phục khó khăn thách thức; gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước- đảm việc nhà".

- Nâng cao vai trò của các công đoàn trực thuộc, tổ nữ công đối với công tác vận động nữ CBVC, LĐ. Động viên nữ  CBVC, LĐ tiếp tục hưởng ứng và tích cực học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao trình độ về mọi mặt, xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc".  

- Yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức hoạt động với nội dung thiết thực, chu đáo, hiệu quả, tiết kiệm, chú trọng các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ.

2. Nội dung

- Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử và truyền thống vẻ vang của Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), tinh thần đoàn kết đấu tranh của phụ nữ thế giới; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống đấu tranh giành độc lập của phụ nữ Việt Nam, tạo niềm tin cho chị em vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH- HĐH đất nước, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh".

- Tiếp tục tuyên truyền kiến thức về giới, lồng ghép giới; tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội; thực hiện công tác dân số, sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình; tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ và Chương trình Bình đẳng giới của Nhà trường giai đoạn 2016-2020.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục những văn bản mới của Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn đến toàn thể nữ CBVC, LĐ như: Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" trong nữ CBVC, LĐ…

- Tổ chức sinh hoạt nữ công, tọa đàm, hoạt động thể dục thể thao… nhằm nâng cao nhận thức về giới theo hình thức phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị.

3. Hình thức tổ chức

- Cấp Trường: Ban Nữ công phối hợp với Tiểu ban Tuyên giáo và Văn phòng Công đoàn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục trên hệ thống trang thông tin điện tử của Công đoàn Trường và phát thanh nội bộ của Nhà trường.

- Đối với các Tổ nữ công trực thuộc:

+ Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng do các đơn vị trực thuộc tổ chức.

+ Tổ trưởng các tổ nữ công xin ý kiến thủ trưởng các đơn vị và chủ tịch, tổ trưởng công đoàn đồng cấp tổ chức hội nghị toàn thể nữ CBVC, LĐ trong đơn vị và triển khai một số hoạt động như: Sinh hoạt theo chuyên đề, tham gia hoạt động thể dục thể thao, tổ chức đi thực tế, trao đổi kinh nghiệm…

4. Thực hiện chế độ chính sách cho nữ CBVC, LĐ Nhà trường

- Tổ trưởng các tổ nữ công lập danh sách nữ CBVC, LĐ trong đơn vị mình để nhận quà theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường gửi về Ban Nữ công (qua bà Nguyễn Thị Hằng - Phòng Tổ chức cán bộ, P. 509 -  Nhà A2; 01 bản bằng văn bản và 01 bản điện tử gửi về địa chỉ: nguyenhangtccb@gmail.com) chậm nhất đến ngày 01/3/2019; riêng đối với nữ CBVC, LĐ tại các đơn vị (Viện Sinh thái rừng & Môi trường, Trung tâm Dịch vụ, Công ty TVĐTPTLN, Phân hiệu Trường ĐHLN tại Đồng Nai) hoặc do đơn vị ký hợp đồng thực hiện theo quy chế chi tiêu tài chính của đơn vị.

- Ban Nữ công tổng hợp danh sách và tham mưu cho Hiệu trưởng ký quyết định tặng quà cho nữ CBVC, LĐ xong trước ngày 06/3/2019.

5. Khẩu hiệu tuyên truyền

- Phụ nữ Trường Đại học Lâm nghiệp phát huy truyền thống vẻ vang và phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước!

- Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc!

- Phấn đấu vì sự tiến bộ, bình đẳng và phát triển của phụ nữ Viêt Nam!

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường ĐHLN

 


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020)

NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT 75 NĂM NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

26 tháng 8, 2020