Luật Công đoàn và một số nội dung có liên quan đến tổ chức công đoàn 9 tháng 9, 2016

Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012

Đọc tiếp
Quy định về giảm giờ giảng dạy cho giảng viên là cán bộ công đoàn 31 tháng 7, 2016

Ngày 28/3/2016, Bộ Giáo dục đào tạo ban hành Thông tư số 08/2016-BGDĐT về việc Quy định về giảm giờ giảng dạy cho giảng viên là cán bộ công đoàn

Đọc tiếp
Các khoản cơ bản NLĐ phải đóng theo tiền lương 31 tháng 7, 2016

Các khoản cơ bản NLĐ phải đóng theo tiền lương

Đọc tiếp