Một số văn bản về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

1 tháng 8, 2016
Các văn bản của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn LĐVN và các bộ ngành liên quan trong công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

TT

Ký hiệu

Nội dung

Ngày ban hành

Tải về

1 56/2010/QH12 Luật thanh tra năm 2010 15/11/2010 Tại đây
2 99/2005/NĐ-CP Ban hành quy định chi tiết hướng dẫn một số điều của Luật Thanh tra 28/07/2005 Tại đây
3 40/2006/BTC-BTTUBTW MTTQVN-TLĐLĐVN Hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của ban thanh tra nhân dân 12/06/2006 Tại đây
4 Kết luận số 65-KL/TW Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW 04/02/2010 Tại đây
5 04/2015/NĐ-CP Về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 09/01/2015 Tại đây
6 01/2016/TT-BNV Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 13/01/2016 Tại đây
7 60/2013NĐ-CP Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 Bộ luật lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 19/06/2013 Tại đây
8 1755/HD-TLĐ Hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc 20/11/2013 Tại đây
9 30-CT/TW Quy định  về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 18/02/1998  Tại đây
10 09/1998/TTLT- TCCP - TLĐLĐ Hướng dẫn về tổ chức và nội dung hội nghị cán bộ, công chức trong cơ quan 04/12/1998 Tại đây
11 04/2000/QĐ-BGDĐT Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường 01/3/2000 Tại đây
12 Nghị quyết 9b/NQ-BCH Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới 23/8/2016 Tại đây
13 QĐ số 3019/QĐ-ĐHLN-TCCB Quyết định về quy định thực hiện dân chủ trong Trường Đại học Lâm nghiệp 31/10/2016 Tại đây

Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Danh sách tập thể và cá nhân tham gia ủng hộ cô giáo Bùi Thị Toàn Thư

Những tình cảm, tấm lòng và sự chia sẻ dù nhiều, dù ít đều rất đáng trân trọng

3 tháng 12, 2018