Một số văn bản về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

1 tháng 8, 2016
Các văn bản của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn LĐVN và các bộ ngành liên quan trong công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

TT

Ký hiệu

Nội dung

Ngày ban hành

Tải về

1 56/2010/QH12 Luật thanh tra năm 2010 15/11/2010 Tại đây
2 99/2005/NĐ-CP Ban hành quy định chi tiết hướng dẫn một số điều của Luật Thanh tra 28/07/2005 Tại đây
3 40/2006/BTC-BTTUBTW MTTQVN-TLĐLĐVN Hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của ban thanh tra nhân dân 12/06/2006 Tại đây
4 Kết luận số 65-KL/TW Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW 04/02/2010 Tại đây
5 04/2015/NĐ-CP Về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 09/01/2015 Tại đây
6 01/2016/TT-BNV Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 13/01/2016 Tại đây
7 60/2013NĐ-CP Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 Bộ luật lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 19/06/2013 Tại đây
8 1755/HD-TLĐ Hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc 20/11/2013 Tại đây
9 30-CT/TW Quy định  về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 18/02/1998  Tại đây
10 09/1998/TTLT- TCCP - TLĐLĐ Hướng dẫn về tổ chức và nội dung hội nghị cán bộ, công chức trong cơ quan 04/12/1998 Tại đây
11 04/2000/QĐ-BGDĐT Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường 01/3/2000 Tại đây
12 Nghị quyết 9b/NQ-BCH Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới 23/8/2016 Tại đây
13 QĐ số 3019/QĐ-ĐHLN-TCCB Quyết định về quy định thực hiện dân chủ trong Trường Đại học Lâm nghiệp 31/10/2016 Tại đây

Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Ngày 21/02/2019, Ban Nữ công Trường Đại học Lâm nghiệp ký ban hành Hướng dẫn số 02/HD-NCCĐ về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

1 tháng 3, 2019