Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới đối với tổ chức công đoàn

16 tháng 6, 2017
Ngày 23/8/2016, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Nghị quyết số 09b/NQ-BCH Hội nghị lần thứ 8 của BCH TLĐ (Khóa XI) về Công đoàn tham gia xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới

Trong đó có những mục tiêu chính phấn đấu từ nay đến năm 2020, Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cần đạt các tiêu chí sau: Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước có 98% trở lên số cơ quan, đơn vị có ban hành Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động cơ quan, đơn vị; có 95% trở lên số cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC, 70% trở lên số Ban Thanh tra nhân dân hoạt động đạt loại tốt.


Nghị quyết cũng đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

1- Nâng cao năng lực và hiệu quả Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

2- Công đoàn chủ động tham gia chuẩn bị và tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động.

3- Công đoàn chủ động đề xuất nội dung đối thoại với người sử dụng lao động , nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

4- Nâng cao năng lực và hiệu quả công đoàn tham gia phản biện trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

5- Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước.

Nghị quyết 09b/NQ-BCH gửi kèm theo


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT