ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 7 tháng 4, 2017

VĂN BẢN CÁC CẤP LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Đọc tiếp
Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính 10 tháng 9, 2016

Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội Vụ, ngày 19 tháng 01 năm 2011 Về việc Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Đọc tiếp
Luật Công đoàn và một số nội dung có liên quan đến tổ chức công đoàn 9 tháng 9, 2016

Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012

Đọc tiếp
Tình cảm của Bác Hồ với tổ chức Công đoàn 10 tháng 8, 2016

Công đoàn là tổ chức trực tiếp vận động công nhân hăng hái tham gia cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Công đoàn muốn mạnh cần có cán bộ công đoàn tốt. Đó là những quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ...

Đọc tiếp
Quy định về giảm giờ giảng dạy cho giảng viên là cán bộ công đoàn 31 tháng 7, 2016

Ngày 28/3/2016, Bộ Giáo dục đào tạo ban hành Thông tư số 08/2016-BGDĐT về việc Quy định về giảm giờ giảng dạy cho giảng viên là cán bộ công đoàn

Đọc tiếp
Hướng dẫn thể thức văn bản Công đoàn 31 tháng 7, 2016

Hướng dẫn thể thức văn bản Công đoàn

Đọc tiếp
Các khoản cơ bản NLĐ phải đóng theo tiền lương 31 tháng 7, 2016

Các khoản cơ bản NLĐ phải đóng theo tiền lương

Đọc tiếp