Kế hoạch kiểm tra của Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2016

31 tháng 7, 2016
Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI; thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường khóa XXI, nhiệm kỳ 2012-2017


Chia sẻ