Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

4 tháng 9, 2016
Tuyên truyền, giáo dục về cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

A. NỘI DUNG CÁC VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

- Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. ( ...)

- Báo cáo số 20-BC/TW ngày 25/8/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. ( ...)

- Hướng dẫn số 32-HD/BTGTW ngày 11/01/2012 về đưa việc tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ đảng viên. ( ...)

- Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2011 về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. ( ...)

- Kế hoạch 03-KH/TW triển khai Chỉ thị 03-CT/TW ngày 01/7/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đầy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015. ( ...)

- Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. ( ...)

- Hướng dẫn số 19-HD/BCĐTW, ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Ban chỉ đạo Trung ương về cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". ( ... )

- Thông báo số 02-TB/BCĐCVĐ ngày 22 tháng 10 năm 2007 về Kết luận phiên họp ngày 26-9-2007 của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". ( ...)

- Thông báo số 07-TB/BTGTW ngày 14/05/2007, kết luận của Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". ( ...)

- Kế hoạch số 20/KH-TTVH ngày 29/01/2007 về tổ chức Hội thi Báo cáo viên "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". ( ...)

- Hướng dẫn số 11-HD/TTVH ngày 06 tháng 12 năm 2006 của Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". ( ...)

- Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07 tháng 11 năm 2006 của bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh''. ( ...)

- Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 27 tháng 3 năm 2003 của Ban Bí thư về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. ( ...)

 

 

B. CÁC CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

1. Năm 2007, học tập chuyên đề "Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay"; các tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân ", "Di chúc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Năm 2008, học tập chuyên đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu"và tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc".

3. Năm 2009, học tập chuyên đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thứctrách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân" và 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

4. Năm 2010, học tập chuyên đề "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh" gắn với công tác tổ chức và tiến hành Đại hội Đảng các cấp.

5. Năm 2011 và 2012, học tập chuyên đề: "Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị".

6. Năm 2013, học tập chuyên đề: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp".

7. Năm 2014, học tập chuyên đề: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm''.

8. Năm 2015, học tập chuyên đề: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh''.

9. Năm 2016, học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm". (chuyên đề có tính chất xuyên suốt toàn khóa)

​10. Năm 2017, học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa".

​11. Năm 2018, học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên".

12. Năm 2019, học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân".

13. Năm 2020, học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh".

 

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp tổng hợp


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Lịch sử ra đời ngày Gia đình Việt Nam

Lịch sử ra đời ngày Gia đình Việt Nam được bắt đầu từ ngày 4/5/2001 khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg. Trong quyết định này nêu rõ, ngày 28/6 hàng năm sẽ được lấy là Ngày Gia đình Việt Nam.

28 tháng 6, 2022