Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2017

17 tháng 2, 2017
Ngày 15/02/2017, Công đoàn Trường ban hành hướng dẫn số 07/HD-CĐ về triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2017

Căn cứ Hướng dẫn số 07/HD-CĐ ngày 15/02/2017 của Công đoàn Trường, những nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2017, gồm những nội dung chính sau:

1. Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng đến toàn thể đoàn viên công đoàn, cán bộ viên chức, người lao động (sau đây được viết tắt là CBVC, LĐ), trong đó trọng tâm là công tác triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tổ chức quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tổng LĐLĐ Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới.

2. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBVC, LĐ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội trong CBVC, LĐ; kịp thời nắm bắt, tổng hợp ý kiến, tâm tư của CBVC, LĐ; đề xuất các giải pháp và tham gia định hướng dư luận xã hội.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo hướng dẫn của Đảng ủy Trường, nhằm góp phần nâng cao phẩm chất, đạo đức nhà giáo; chấn chỉnh lề lối làm việc, giữ vững kỷ cương trong đơn vị, Nhà trường, xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới; nhằm làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; chú trọng công tác giới thiệu phát triển Đảng.

3. Đổi mới hình thức, nội dung, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, trong đó đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp chủ động phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn, nhất là trong thời kỳ hội nhập quốc tế góp phần vào thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua: "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học"; tuyên truyền, vận động CBVC, LĐ thực hiện tốt những chủ trương đổi mới của ngành Giáo dục.

4. Hưởng ứng "Năm vì lợi ích đoàn viên" của Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát động và tuyên truyền hiệu quả Tháng Công nhân năm 2017 thiết thực vì lợi ích đoàn viên, trong đó tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền gắn với kỷ niệm 131 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5.

5. Tuyên truyền về đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn NN&PTNT Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, đặc biệt dịp đại hội công đoàn các cấp trong trường nhất là Đại hội XXII (nhiệm kỳ 2017-2022) Công đoàn Trường.

6. Chủ động tham mưu với cấp ủy trong tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và xây dựng các nội dung thực hiện Nghị quyết trong giai đoạn tiếp theo.

7. Vận động CBVC, LĐ tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế đơn vị, đồng thời tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động tạo điều kiện để CBVC, LĐ được tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

8. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định nội bộ của Nhà trường, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về phong trào công nhân, hoạt động công đoàn trên các phương tiện thông tin đại chúng của của Nhà trường và website Công đoàn Trường. Tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TLĐ, ngày 06/01/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản của tổ chức Công đoàn".

9. Tiếp tục triển khai công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, tội phạm, ma túy, mại dâm; phòng chống tác hại thuốc lá, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc và tuyên truyền về an toàn giao thông, văn hóa giao thông nhằm phòng ngừa các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, thiết thực chăm lo, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của CBVC, LĐ.

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp


Chia sẻ