Luật trẻ em năm 2016 và văn bản liên quan

14 tháng 6, 2017
Luật trẻ em năm 2016 và văn bản liên quan

Luật trẻ em năm 2016 và văn bản liên quan

 

1. Luật Trẻ em năm 2016 (Luật số: 102/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016)

2. Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

3. Những điểm mới của Luật trẻ em 2016

Luật Trẻ em 2016 gồm 7 chương, 106 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2017. Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 năm 2004 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực.
Dưới đây là so sánh những điểm mới của Luật Trẻ em 2016 với Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 2004.

Nguồn: http://www.molisa.gov.vn/vi/

 

 


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT