Bình đẳng giới & phòng chống bạo lực gia đình

4 tháng 9, 2016
Các văn bản của Chính phủ, bộ, ngành và tổ chức công đoàn

VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

PHẦN I. VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN BÌNH ĐẲNG GIỚI

A. VĂ N BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG

1. Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 24 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

2. Kết luận số 55-KL/TW ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Ban Bí thư khóa XI

3. Thông báo kết luận 196-TB/TW ngày 16/03/2015 của Ban Bí thư về Đề án "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới"

B. CÁC VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, NGÀNH

1. Luật Bình đẳng giới

2. Chỉ thị số 10/2007/CT-TTg ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Thủ tương Chính phủ về triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới

3. Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới

4. Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới

5. Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới

6. Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 24 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

7. Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020

8. Văn bản số 2443/LĐTBXH-BĐG ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới

9. Thông tư số 191/2009/TT-BTC ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ

10. Quyết định 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020

11. Quyết định 178/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận 196-TB/TW ngày 16/03/2015 của Ban Bí thư về Đề án "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới"

12. Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 về việc phê duyệt Đề án thực hiện Bình đẳng giới trong cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020.

13. Quyết định số 91/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/01/2016 về việc Phê duyệt Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

PHẦN II. CÁ C VĂN BẢN QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

1. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

2. Chỉ thị số 16/2008/CT-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Thủ tương Chính phủ về việc triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

3. Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 2 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

4. Nghị định số 110/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình

5. Quyết định số 2879/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 6 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về việc triển khai mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình trên toàn quốc

6. Thông tư số 02 /2010/TT-BVHTTDL ngày 16  tháng 3  năm  2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình

7. Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 06/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020

PHẦN III. MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC VĂN KIỆN QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN

1. Công ước Quốc tế về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) (Điều 1 đến Điều 16)

2. Công ước số 100 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về trả công bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ cho một công việc có giá trị ngang nhau, năm 1951 (Điều 1 và Điều 2)

3. Công ước số 111 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về phân biệt đối xử trong Việc làm và Nghề nghiệp, năm 1958 (Điều 1 đến Điều 5)

4. Công ước số 156 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về Bình đẳng về cơ hội và đối xử với lao động nam và nữ: những người lao động có trách nhiệm gia đình, năm 1981 (Điều 1 đến Điều 8)

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp sưu tầm

 


Chia sẻ