Luật viên chức và một số văn bản liên quan đến viên chức

1 tháng 8, 2016
Luật viên chức và một số văn bản liên quan đến viên chức

A. VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN VIÊN CHỨC

- Luật Viên chức 2010... (tải tại đây)

- Thông tư 08/2011/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức... (tải tại đây)

- Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức... (tải tại đây)

- Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức... (tải tại đây)

- Công văn 3755/BGDĐT-GDTX năm 2016 về quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của viên chức... (tải tại đây)

- Thông tư 12/2012/TT-BNV quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức... (tải tại đây)

- Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức... (tải tại đây)

- Thông tư 04/2015/TT-BNV sửa đổi Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức... (tải tại đây)

- Thông tư 16/2012/TT-BNV về Quy chế thi, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức... (tải tại đây)

- Thông tư 13/2014/TT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ... (tải tại đây)

- Thông tư 19/2014/TT-BNV quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức... (tải tại đây)

- Nghị định 41/2012/NĐ-CP quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập... (tải tại đây)

- Thông tư 14/2012/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định 41/2012/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập... (tải tại đây)

- Nghị định 55/2012/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập... (tải tại đây)

- Nghị định 56/2015/NĐ-CP về quy định đánh giá cán bộ, công chức, viên chức... (tải tại đây)

- Nghị định Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức... (tải tại đây)

 

B. QUY ĐỊNH VỀ MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC LÀ GIÁO VIÊN CÁC CẤP

- Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập... (tải tại đây)

- Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập... (tải tại đây)

 

C. QUY ĐỊNH VỀ TIỀN LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG CỦA VIÊN CHỨC VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN VIÊN CHỨC

1. Quy định chung về chế độ tiền lương, nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

- Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương... (tải tại đây)

- Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức... (tải tại đây)

- Nghị định 117/2016/NĐ-CP sửa đổi quy định về bảng lương, bậc lương cán bộ công chức (hiệu lực: 15/9/2016) ... (tải tại đây)

- Phụ lục Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức (Ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP) ... (tải tại đây)

- Nghị định 76/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP... (tải tại đây)

- Nghị định 14/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và LLVT và Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội và Công an... (tải tại đây)

- Nghị định 17/2013/NĐ-CP sửa đổi NĐ 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang... (tải tại đây)

- Thông tư 79/2005/TT-BNV hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước... (tải tại đây)

- Thông tư 80/2005/TT-BNV hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức có trình độ cao đẳng phù hợp với chuyên môn đang làm... (tải tại đây)

- Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức... (tải tại đây)

- Thông tư 13/2012/TT-BTP quy định chi tiết chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang... (tải tại đây)

- Thông tư 08/2013/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động... (tải tại đây)

2. Quy định về mức lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

- Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (hiệu lực 15/7/2016) ... (tải tại đây)

- Thông tư 103/2016/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP (hiệu lực: 15/8/2016) ... (tải tại đây)

- Thông tư 05/2016/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội... (tải tại đây)

3. Quy định về chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với CBCC, viên chức

- Nghị định 34/2012/NĐ-CP về chế độ phụ cấp công vụ... (tải tại đây)

4. Quy định về chế độ phụ cấp thâm niên

- Thông tư 04/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức... (tải tại đây)

- Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo... (tải tại đây)

- Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo... (tải tại đây)

- Thông tư liên tịch 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH sửa đổi TTLT 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo... (tải tại đây)

5. Quy định về các loại phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm theo nghề

- Thông tư 06/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ, công chức, viên chức... (tải tại đây)

- Thông tư 09/2005/TT-BNV hướng dẫn chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang... (tải tại đây)

- Thông tư 83/2005/TT-BNV sửa đổi các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công nhân viên chức... (tải tại đây)

- Thông tư liên tịch 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn chế độ phụ cấp thu hút... (tải tại đây)

- Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT hướng dẫn chế độ phụ cấp khu vực... (tải tại đây)

- Quyết định 1439/QĐ-TLĐ năm 2011 quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn... (tải tại đây)

- Quyết định 42/2011/QĐ-TTg về bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục... (tải tại đây)

- Nghị định 113/2015/NĐ-CP quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập (hiệu lực 01/01/2016) ... (tải tại đây)

- Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh... (tải tại đây)

6. Quy định về phụ cấp độc hại, nguy hiểm và quy định về chế độ bồi dưỡng

- Thông tư 07/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức... (tải tại đây)

7. Chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm

- Thông tư 141/2011/TT-BTC chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công, viên chức... (tải tại đây)

- Thông tư 57/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 141/2011/TT-BTC chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công, viên chức... (tải tại đây)

8. Một số văn bản liên quan đến viên chức khác

- Thông tư liên tịch 163/2010/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức... (tải tại đây)

- Thông tư 03/2009/TT-BNG hướng dẫn dịch quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại... (tải tại đây)

- Thông tư 09/2012/TT-BNV quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công, viên chức... (tải tại đây)

 

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp sưu tầm

 

 


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Ngày 21/02/2019, Ban Nữ công Trường Đại học Lâm nghiệp ký ban hành Hướng dẫn số 02/HD-NCCĐ về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

1 tháng 3, 2019