Sửa đổi, bổ sung thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

7 tháng 8, 2017

Ngày 27/7/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Theo Nghị định 88 thì thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trong tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm, thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức do người đứng đầu quyết định"

Nghị định 88/2017/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2017.


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT