Một số văn bản liên quan đến công tác kỷ luật viên chức và lao động

14 tháng 9, 2016
Một số văn bản liên quan đến công tác kỷ luật viên chức và lao động

MỘT SỐ VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN KỶ LUẬT CÁN BỘ VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG

 

1. Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010... tải tại đây

2. Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012... tải tại đây

3. Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2012 về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức... tải tại đây

4. Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế... tải tại đây

5. Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động... tải tại đây

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp sưu tầm

 


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT