Các kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam 16 tháng 9, 2016

Đến nay, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã trải qua 11 kỳ đại hội

Đọc tiếp
Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XI 14 tháng 9, 2016

Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XI

Đọc tiếp
Khái quát về lịch sử và cuộc đời đồng chí Nguyễn Đức Cảnh 31 tháng 7, 2016

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, người con ưu tú của quê hương Thái Bình giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Từ năm 40 đầu công nguyên, Thái Bình đã có đội nghĩa quân và nữ tướng Bát Nàn, theo cờ khởi...

Đọc tiếp
Tên gọi của tổ chức Công đoàn Việt Nam 31 tháng 7, 2016

Tên gọi tổ chức Công Đoàn Việt Nam qua các thời kỳ

Đọc tiếp
Vị trí, vai trò, chức năng của Công đoàn Việt Nam 31 tháng 7, 2016

“Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp...

Đọc tiếp
Sơ đồ hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam 31 tháng 7, 2016

Sơ đồ hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam

Đọc tiếp
Tổ chức bộ máy của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 31 tháng 7, 2016

Công đoàn Việt Nam Tổ chức theo các cấp cơ bản sau: 1.Cơ quan Trung ương Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam + Là cơ quan lănh đạo cao nhất của các cấp Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thay...

Đọc tiếp
Bài hát Công đoàn ca 31 tháng 7, 2016

Bình minh đã lên rồi trên khắp non sông

Đọc tiếp
Huy hiệu Công đoàn Việt Nam 31 tháng 7, 2016

Giai đoạn mới của cách mạng đặt ra cho giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam những nhiệm vụ lịch sử mới. Giai cấp công nhân đang cùng toàn dân tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng...

Đọc tiếp