Một số văn bản về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

1 tháng 8, 2016
Các văn bản của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn LĐVN và các bộ ngành liên quan trong công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

TT

Ký hiệu

Nội dung

Ngày ban hành

Tải về

156/2010/QH12Luật thanh tra năm 201015/11/2010Tại đây
299/2005/NĐ-CPBan hành quy định chi tiết hướng dẫn một số điều của Luật Thanh tra28/07/2005Tại đây
340/2006/BTC-BTTUBTW MTTQVN-TLĐLĐVNHướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của ban thanh tra nhân dân12/06/2006Tại đây
4Kết luận số 65-KL/TW Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW04/02/2010Tại đây
5 04/2015/NĐ-CP Về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập09/01/2015Tại đây
6 01/2016/TT-BNV Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập13/01/2016Tại đây
760/2013NĐ-CPQuy định chi tiết khoản 3 Điều 63 Bộ luật lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc19/06/2013Tại đây
81755/HD-TLĐHướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc20/11/2013Tại đây
930-CT/TW Quy định  về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở18/02/1998 Tại đây
1009/1998/TTLT- TCCP - TLĐLĐHướng dẫn về tổ chức và nội dung hội nghị cán bộ, công chức trong cơ quan04/12/1998Tại đây
1104/2000/QĐ-BGDĐTQuy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường01/3/2000Tại đây
12Nghị quyết 9b/NQ-BCHCông đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới23/8/2016Tại đây
13QĐ số 3019/QĐ-ĐHLN-TCCBQuyết định về quy định thực hiện dân chủ trong Trường Đại học Lâm nghiệp31/10/2016Tại đây

Chia sẻ